תנאי שימוש למערכת לניהול לידים

אנו מברכים אותך על בחירתך לעשות שימוש במערכת לניהול לידים של חברת אפטר יו בע"מ (להלן: "המערכת").

המערכת הינה מערכת אינטרנטית ייחודית לניהול ומעקב אחר לידים, אשר פותחה ונוצרה על ידי חברת אפטר יו בע"מ (להלן: "החברה") המאפשרת למשתמשים בה להחשף ללידים רלוונטיים לתחום עיסוקם ולהגדיל את קהל לקוחותיהם, זאת בהתאם לתמורה שסוכמה עם החברה.

להלן, יפורטו תנאי השימוש במערכת. הנכם מתבקשים לקרוא תנאים אלה היטב ולאשרם, זאת בטרם השימוש במערכת. לתשומת לבכם, לחיצה על "אישור" משמעה כי הנכם מסכימים לתנאי השימוש ומתחייבים לפעול על פיהם. המערכת

כאמור, המערכת הינה מערכת לניהול וריכוז לידים אשר נתקבלו אצל החברה, בעקבות פרסומים רלוונטיים שונים שבצעה החברה ו/או מי מטעמה באינטרנט ובאמצעים אחרים.

המערכת מצויה באינטרנט, על גבי שרתיה של החברה והגישה אליהם מתאפשרת באמצעות קישור והקלדת שם משתמש וסיסמא אשר מסופקת למשתמש על ידי החברה.

למשתמשי המערכת ניתנת שני סוגי הרשאה, הרשאה מלאה והרשאה מוגבלת. הרשאה מוגבלת ניתנת, ללא תמורה למשתמשים המתעניינים במערכת ויכולתה, ובמסגרתה הם אינם נחשפים לפרטים מזהים ופרטי התקשרות עם הלידים (להלן: "הרשאה מוגבלת"). הרשאה מלאה ניתנת למשתמשים אשר רכשו מהחברה קרדיטים (בהתאם לכמות המינימלית כפי שתתעדכן מעת לעת) וכל עוד ברשותם יתרת קרדיטים עודפת (להלן: "הרשאה מלאה").

חשיפת פרטי הלידים ופרטי ההתקשרות עמם מתאפשרת למשתמשים בעלי הרשאה מלאה בלבד, זאת תמורת סכום הקרדיטים פר ליד שסוכמה עם החברה מראש.

רכישת קרדיטים

כאמור, לצורך קבלת הרשאה מלאה לשימוש במערכת, נדרשים משתמשי המערכת לרכוש קרדיטים מן החברה בכמות המינימלית כפי שתתעדכן על ידי החברה מעת לעת.

שווי כל קרדיט הינו 1 ₪ כולל מע"מ.

רכישת הקרדיטים מתבצעת באמצעות כרטיס אשראי באמצעות עמוד סליקה ייעודי ומאובטח שיישלח למשתמש על ידי החברה. על כל הפרטים שנמסרים במהלך ביצוע רכישת הקרדיטים להיות אמיתיים ומדויקים. החברה שומרת על זכותה לנקוט בהליכים משפטיים, אזרחים או פליליים, כנגד משתמש אשר מסר פרטים כוזבים ו/או שגויים ושיבש את הליך המכירה. לידיעתכם, הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של מסירת פרטים שגויים או כוזבים כאמור תהיה החברה רשאית לבטל את הזמנתכם. עם קבלת אישור מחברת האשראי על התשלום, ייזקפו למשתמש הקרדיטים שרכש והוא יוכל להתחיל לעשות שימוש במערכת כבעל הרשאה מלאה.

בכל עת, יוכל המשתמש להתעדכן אודות מספר הקרדיטים הנותר לו באמצעות כניסה למערכת. מספר הקרדיטים הנותר יופיע על גבי המסך. עם מיצוי הקרדיטים של המשתמש, וככל והמשתמש לא רכש כמות מינימלית נוספת של קרדיטים, תוגבל הרשאתו של המשתמש להרשאה מוגבלת כהגדרתה לעיל.

זכות שימוש במערכת

המשתמש מקבל בזאת מהחברה זכות שימוש, לא בלעדית, בלתי ניתנת להעברה, להשתמש במערכת לשימושו האישי בלבד ובכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.

כל שימוש אחר שאינו בהתאם לתנאים אלה, לרבות פיתוח, התאמה, עידכון או שינוי המערכת יהיה המשתמש חייב לקבל את אישור החברה מראש ובכתב.

מבלי לגרוע מהאמור, לא יעשה המשתמש כל שילוב של המערכת עם מערכת או תוכנה אחרת, אלא אם השילוב מאושר על ידי החברה. כל חלק של התוכנה או המערכת אשר ישולב עם תוכנה או מערכת אחרת, יהיה כפוף לתנאי שימוש אלה.

זכות השימוש במערכת ו/או זכות הגישה למערכת, באמצעות שם המשתמש והסיסמה המוענקת למשתמשים, הנן אישיות ואינן ניתנות להעברה ו/או להסבה, ואין לשתף בהן כל צד ג' ו/או ליתן הרשאה ו/או זכות גישה, מלאה או חלקית, לשימוש כלשהו במערכת. האחריות על כלל הפעילות במערכת הינה על המשתמש בלבד.

החברה רשאית לבטל כל רישיון ו/או זכות שימוש ולאסור על משתמש לעשות שימוש במערכת, כולה או חלק, ובכלל זה למנוע גישה מהמשתמש למערכת בכל עת לפי שיקול דעתה המלא, בין מחמת הפרת תנאי שימוש אלה ובין מכל סיבה אחרת, ולא תהיה לחברה כל אחריות בקשר לכך. ביטול רישיון ו/או זכות שימוש שלא בשל הפרת תנאי שימוש אלה, ייעשה בהודעה מראש 14 ימים ותוך החזר התמורה היחסית בגין הקרדיטים שלא נוצלו. ביטול מחמת הפרה אינו מחייב הודעה מוקדמת ולא יחייב השבת כל תמורה ללקוח.

הנתונים המוזנים למערכת והשימוש בהם

כלל הנתונים המוזנים למערכת, ובכלל זה פרטי הלידים והפרטים אודותיהם, הנם רכושה הבלעדי של החברה והיא בעלת מלוא הזכויות בהם.

פרט להרשאה חד פעמית, הניתנת למשתמש בתמורה לקרדיטים, לעשות שימוש בפרטי הליד, המשתמש אינו רשאי לעשות בליד ובפרטיו, כולם או חלקם, כל שימוש, לרבות העברת הליד ו/או כל מידע או נתון כלשהו לכל גורם ו/או גוף אחר.

המשתמש מתחייב כי כל פנייה אל ליד שסופק לו על ידי המערכת, בין אם הפנייה נעשית ישירות על ידו בין באמצעות נציגים מטעמו, תתבצע תחת שמו בלבד ולא מטעם כל חברה ו/או גוף אחר.

המשתמש מתחייב לשמור על חשאיות הנתונים אליהם ייחשף כתוצאה משימוש במערכת ולא למסור מידע זה לצד שלישי כלשהו. כן מתחייב המשתמש שלא לאגור נתונים מן המערכת בכל מאגר מידע.

המשתמש מתחייב לעשות שימוש בפרטי הלידים אך ורק לצורך המטרה והייעוד שאושרה ע"י הליד, ובהתאם לכל דין. המשתמש מתחייב שלא לשלוח ללידים, הן בעצמו והן על ידי מי מטעמו, הודעות פרסומיות בניגוד לתיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) האוסר לשלוח הודעות פרסומיות בניגוד להסכמה מפורשת של הנמען מראש. בכל מקרה של תביעה ו/או דרישה ו/או הפסד כספי לרבות הוצאות משפטיות, אשר תישא החברה עקב מעשה או מחדל של המשתמש בעניין זה, ישפה ויגבה המשתמש את החברה באופן מלא עם דרישתה ראשונה.

קניין רוחני

זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני במערכת, ברכיביה, בתכנים ובנתונים בה שייכות ושמורות לחברה בלבד.

המשתמש מתחייב שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או להעביר ו/או להפיץ את המערכת ו/או כל חלק ממנה, ו/או כל אינפורמציה הקשורה בה ו/או העתק ממנה, לצד שלישי, ו/או לעשות בה שימוש שלא על פי הוראות תנאי שימוש זה, ללא קבלת אישור מפורש ובכתב מאת החברה, וכן לא לגרום בכל מעשה או מחדל להעתקה ו/או להעברה ו/או הפצה כאמור.

אחריות

השימוש במערכת הינו באחריות המשתמש בלבד.

החברה לא תישא בכל תשלום ו/או דמי נזק ו/או אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווחים ו/או עיכוב בפעולה, שייגרם למשתמש כתוצאה מתקלה במערכת ו/או כתוצאה מפעולה או אי פעולה, שימוש או אי שימוש במערכת או בנתונים ו/או בגין כל דליפה ו/או זליגה בכל דרך שהיא של מידע שהוזן למערכת ו/או בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של צד שלישי ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתה ו/או בשל תקלה טכנית או אחרת של כל גורם שאינו בשליטת החברה לרבות הקשורה לתשתית האינטרנט ו/או בשרת האינטרנט. בפרט, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תישא בכל אחריות בגין אבדן כל מידע המאוחסן במערכת ואינה מתחייבת כי מידע זה ישמר. היה ובכל זאת תוכר חבות כלשהי לחברה, בפסק דין חלוט, תוגבל אחריותה של החברה לעלות הקרדיטים שנוצלו על ידי המשתמש בחודש השימוש האחרון.

המשתמש יישא לבדו בכל אחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה העלולים להיגרם לכל גורם, כתוצאה מהשימוש שעשה במערכת או בנתונים שהפיק ממנה. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי כלפי צדדים שלישיים לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם, אם ייגרם, לצד שלישי כלשהו, והקשור ו/או הנובע במישרין או בעקיפין משימוש שעשה המשתמש במערכת ובנתונים בה. המשתמש מתחייב לשפות את החברה בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או נזק ו/או הוצאה שייגרמו לחברה או למי מטעמה בגין שימוש שעשה המשתמש במערכת או בנתונים בה.

החברה איננה מתחייבת להעניק תמיכה למערכת. ככל שתינתן תמיכה שכזאת על ידי החברה, היא תעשה על בסיס של רצון טוב ומבלי שהדבר יחייב אותה להמשיך ולעשות כן.

מבלי לגרוע מהאמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הפעלת המערכת ו/או את אחסונה ו/או את תמיכתה, בין אם באופן זמני ובין אם באופן קבוע. בכל מקרה בו תחליט החברה להפסיק את פעילות המערכת, תישלח למשתמש התראה בת 14 ימים מראש. האמור לעיל לא יחול במידה והמערכת הופסקה עקב פעולות שאינה בשליטתה של החברה.

כללי

המשתמש מתחייב להציג תנאי שימוש אלה בפני כל עובד ו/או מי מטעמו שיעשה שימוש במערכת ולוודא שהוא פועל לפיהם.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את הוראות תנאי שימוש זה. במידה ואינכם מסכימים עם אחת מהוראות תנאי השימוש, הנכם רשאים שלא לעשות כל שימוש במערכת.

כל האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

החברה תהיה רשאית בכל עת להעביר את הבעלות במערכת ו/או הזכות להפעילה לכל גורם אחר ולהפעילה תחת כל שם מתחם ו/או שרת שתבחר.

הכותרות בתנאי רישיון אלה נועדו לנוחות בלבד ואין לפרש הסכם זה על-פיהן.

מקום השיפוט היחידי והבלעדי לעניין הסכם זה הינו בית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו.